All posts by Fampo

Kystpartiets landsmøte 2016

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 02.10.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

Kystpartiet avholdt landsmøte 1-2 oktober 2016 på Gardermoen. Følgende hovedstyre ble valgt:

Leder: Per Roger Vikten, Nordland
Politisk nestleder: Wenche I. Sola, Rogaland
Sekretær: Erik Strand, Akershus
Styremedlem: Egil Fjellstad, Troms
Styremedlem: Geir Finne, Troms
Styremedlem: Berit Wiersholm, Vestfold
Styremedlem: Yngve Larsen, Nordland
Styremedlem: Harry Halleland, Rogaland
Styremedlem: Ahmed Warsame, Rogaland
Styremedlem: Ann Birgit Wærnes, Finnmark

  1. varamedlem: Kim Nyland, Møre og Romsdal
    2. varameldem: Odd Inge Storli, Vestfold
    3.varamedlem: Morten Wilhelmsen, Finnmark

Lederen for Kystpartiets Ungdom er i tillegg medlem av Hovedstyret. Leder for Kystpartiets Ungdom er i dag Solveig Wikstrand.

Et uønsket innlegg

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 10.09.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

Onsdag 7. september sendte jeg et åpent brev til kommunestyremedlemmene i Bærum og oppfordret lokalpolitikerne til å rydde opp i en lokal korrupsjonssak. I tillegg til samtlige kommunestryrerepresentanter i Bærum sendte jeg det til de vararepresentantene som stod oppført med e-post.

Siden det er alvorlige saksforhold jeg tar opp i det åpne brevet, ønsket jeg å spre det også andre steder enn på Kystpartiet i Akershus’ internettside og sosiale medier. En slik sak egner seg for diverse diskusjonsfora på Internett. Jeg skrev derfor et innlegg på forumet Freakforum. Basert på en halvferdig kladd og egen hukommelse gjengir jeg her sånn omtrent det jeg skrev:

På nettstedet RettsNorge finner man diverse artikler hvor Herman Berge påviser korrupsjon og maktmisbruk i Norge. Til tross for grundig påvisning har ikke norske medier tatt tak i disse forholdene.

Når ikke media vil ta tak i alvorlige forhold, må vi andre etter beste evne spre kjennskap til hva som foregår. Kystpartiet i Akershus har nettopp sendt et åpent brev til kommunsestyrerepresentantene i Bærum angående en sak hvor Herman Berge har avdekket lokal korrupsjon. 

Som man kan se innleder jeg det åpne brevet med å vise til hva som har foregått generelt av korrupsjon og maktmisbruk i Norge. Det kan derfor få betydning ut over det lokale hvorvidt kommunepolitikerne tar tak i denne saken eller ei.

Det gikk ikke mange sekunder før innlegget var borte. Jeg sendte så en e-post til Freakforum og spurte hvorfor innlegget ble slettet. Jeg skrev at jeg vanskelig kunne se at innlegget mitt var i strid med forumets regler. Fredag 9. september mottok jeg dette svaret fra Pål Rune Sørensen Tuv:

Heisann,

såvidt jeg kan se er dette bare reklame for noe du har skrevet en annen plass. Slik annonsering er ikke tillatt.
Til informasjon,
administrator
Javel? Det er i og for seg riktig at forumets regler nevner «Reklame (spam)» som et emne de ikke tillater. Å kategorisere mitt innlegg som reklame er vel mere tvilsomt. Innlegget tar opp et politisk tema (korrupsjon) og lenker til bakgrunnsinformasjon. Det nevner også hva fylkeslaget i et politisk parti har foretatt seg på området. Hvis det skal avvises som rekalme (spam), ja da er det lite rom for å opplyse om forhold som ikke tåler dagens lys.
Som bakgrunn kan man lese mere om innlegg som aviser og deres nettsider har refusert/slettet, her. Flere av innleggene er skrevet av tillitsvalgte i Kystpartiet.
Erik Strand

Åpent brev til kommunestyremedlemmene i Bærum

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 07.09.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her. Enkelte av lenkene i teksten er dessverre utdaterte.

Korrupsjon og maktmisbruk er et alvorlig problem i Norge, langt mere alvorlig enn hva vi får inntrykk av ved å følge norske medier eller den vanlige partipolitiske debatten. Kommunestyrerepresentantene finner en artikkel som kan tjene som en liten innføring i hvilke forhold vi står overfor i Norge, på Kystpartiet i Akershus’ nettside: https://kystpartietakershus.net/%20korrupsjon-og-maktmisbruk-i-norge/.

Som kommunestyremedlemmer i Bærum har dere muligheten til å bidra til arbeidet mot korrupsjon og maktmisbruk i Norge ved å handle lokalt. Juristen Herman Berge har på sitt nettsted RettsNorge (www.rettsnorge.com) publisert en rekke artikler hvor han dokumenterer offentlige lovbrudd. Flere av artiklene omhandler saksforhold hvor Berge har bistått en kvinne bosatt i Bærum. Jeg gjengir lenkene til disse artiklene under.

Advokatfirmaet Torkildsen AS anmeldt for prosessbedrag, falsk forklaring og utpressing
http://www.rettsnorge.com/artikler/2014/Mars/310314_Innledning_Anmeldelse_Torkildsen.htm

Rettsstaten Norge – en mafiastat
http://www.rettsnorge.com/artikler/2014/September/Norge_-_En_Mafiastat.htm

Eiendomsutvikling, korrupsjon og uttapping
Belyst ved byggesak i Bærum

http://www.rettsnorge.com/artikler/2016/April/26041616_Eiendomsutvikling_korrupsjon_og_Uttapping.htm

Jeg vil her konsentrere meg om den sistnevnte artikkelen. Her dokumenterer Herman Berge at Bærum kommune har latt en utbygger oppføre garasjeanlegg i strid med reguleringsplanen. Med dette har de vernehensyn som ligger til grunn for reguleringsplanen, ulovlig blitt satt til side. Som det kommer frem av artikkelen, har saken gått utover naboer, blant annet ved at de for en periode har vært uten vanlig adkomst til sin eiendom.

Kystpartiet i Akershus vil be Bærum kommunestyre om å sørge for at kommunen gjør alt det som er nødvendig for å rydde opp i denne saken. Som kommunens øverste organ har kommunestyret et viktig ansvar for å sørge for at administrasjonen ikke kan fortsette å ture frem med ulovlig saksbehandling i det stille. De tre artiklene på RettsNorge viser også tydelig at det å få gjort noe med de forholdene det er snakk om, kan få betydning langt ut over den ene byggesaken.

Med vennlig hilsen
Erik Strand
fylkesleder i Kystpartiet i Akershus
https://kystpartietakershus.net/
Bilde: Wikimedia Commons

Stopp våpensalg til Saudi-Arabia

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 15.06.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

26. april i år vedtok Stortinget fortsatt salg av militært materiell til Saudi-Arabia. Vedtaket fikk støtte fra samtlige stortingspartier unntagen SV og MDG. Saudi-Arabia er et notorisk undertrykkende diktatur som fører en folkerettsstridig krig mot Jemen.

Kystpartiet i Akershus mener det bør være en selvfølge at Norge ikke selger militært materiell til den type regimer Saudi-Arabia representerer.

Målstyring – et prinsipp norsk skole bør gå bort fra

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 08.05.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

De senere årene har norsk skole vært ledet etter et ledelsesprinsipp som kalles målstyring. Kystpartiet i Akershus mener at denne formen for ledelse har virket på en uheldig måte i skolen. Vi vil derfor at norsk skole skal gå bort fra målstyring som styringsform.

De fleste vil antagelig være enig i at offentlig virksomhet skal ta sikte på å oppnå mål som er positive. Problemet med målstyring er imidlertid at det i praksis lett blir til at man konsentrerer seg om det som lett kan måles. Tester som for eksempel PISA-testen måler elevenes ferdigheter i lesing, regning og naturfag. Derimot vil en slik test vanskelig fange opp for eksempel elevers ferdigheter til å skrive en lengre tekst.

I enkelte kommuner hvor målstyring har vært mere rendyrket enn i andre kommuner, har man sett uheldige utslag. Som et eksempel har vi dette sitatet fra Klassekampen 21. mars i år:

«Da Kristin Ask fikk den første skriftlige halvårsevalueringen på skolen til sin åtte år gamle datter, regnet hun med at den skulle si noe om hvordan datteren er som elev. Om hun er rotete, pratsom eller nysgjerrig, hvordan hun er sammen med andre. I stedet fikk hun en liste med fjorten punkter: «Kan eleven forskjellen på bartrær og løvtrær?» «Kan eleven nevne fire husdyr?»

Ikke fordi læreren gjorde noe galt, understreker Ask, men fordi det er slik skolen er blitt.»

Eksemplet over (og andre eksempler) har mere karakter av å være en karikatur på målstyring enn noe som er en nødvendig følge av å velge denne formen for styringsform. Det kan allikevel tjene som eksempel på en skole som har gått for langt i å legge vekt på det som lett kan måles og settes tall på i skolen.

Hvis man er interessert i mere bakgrunnsstoff fra noen som er kritiske til målstyring, kan man gå inn på http://motmaalstyring.org/

Bilde: Omar Hoftun på Wikimedia Commons

Skal EU behandle asylsøknadene?

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 23.04.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

en artikkel i VG 2. april kunne vi lese om et forslag EU for tiden vurderer. Det går ut på at det skal være EU og ikke medlemslandene som skal avgjøre søknader om asyl.

Regjeringen skal vurdere om Norge skal tilslutte seg en felles asylbehandling i EU. I denne artikkelen i Dagsavisen 18. april uttaler EU-minister Elisabeth Aspaker at det er for tidlig å spekulere i om dette betyr at vi gir fra oss myndighet.

En ordning hvor EU behandler søknader om asyl i Norge er prinsipielt betenkelig og kan få konsekvenser vi ikke ønsker. For å eksemplifisere hva en slik ordning kan føre til, kan vi gå ca. ti år tilbake i tid. En skandale i norsk byråkrati var den gang med på å prege nyhetsbildet. Det kom frem at Utlendingsdirektoratet (UDI) hadde ført en lovstridig praksis. Regelverk og instrukser ble tøyet slik at UDI førte en «liberal» praksis som var i strid med loven. Denne saken kan man bl.a. lese om i denne artikkelen.

La oss tenke oss at en slik praksis hadde foregått i et system hvor det var et organ innen EU som behandlet asylsøknader. Hvis det hadde kommet frem at dette EU-organet hadde behandlet asylsøknader i strid med lover og retningslinjer, kunne ikke en norsk statsråd uten videre fått avsatt de som førte denne praksisen. Vi kunne da ha befunnet oss i en situasjon hvor det ble innvilget asyl til et stort antall asylsøkere som strengt tatt ikke burde fått innvilget asyl, og hvor det det ville være svært vanskelig å endre denne praksisen.

Det er også en annen side ved et system hvor det overlates til EU å behandle asylsøknader – hva med asylsøkernes rettssikkerhet?

Erik Strand

Bilde: Wikimedia Commons

En utfordring til fylkestinget

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 19.04.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

De 43 fylkestingsrepresentantene i Akershus har nettopp mottatt en e-post fra Kystpartiet i Akershus. Vi gjengir innholdet i e-posten her:

Korrupsjon og maktmisbruk i Norge – hva fylkestinget kan gjøre

Korrupsjon og maktmisbruk har dessverre utviklet seg til å bli et omfattende og ytterst alvorlig samfunnsproblem i Norge. Dessverre har ikke media og politikere vist vilje til å rydde opp i forholdene.

Vedlagt finner fylkestingsrepresentantene i Akershus Kystpartiet i Akershus’ flyveblad. Dette flyvebladet tar for seg maktmisbruk i Norge og viser noe av omfanget. Det omtaler saksforhold som enkeltvis er alvorlige nok, men som først og fremst viser hvor alvorlig problemkompleks korrupsjon og maktmisbruk i Norge er, når man ser saksforholdene samlet.

Kystpartiet i Akershus har et konkret forslag til hvordan fylkestinget i Akershus kan gjøre noe mot korrupsjon og maktmisbruk i Norge. Ved å arrangere seminarer/åpne møter om dette temaet og invitere personer som har arbeidet seriøst mot korrupsjon og maktmisbruk i Norge, kan fylkestinget presentere saksforhold som dessverre er ukjent for befolkningen. Ved i tillegg å annonsere for et slikt arrangement kan fylkestinget i Akershus bidra til å gjøre det arbeidet media og politikere har forsømt grovt.

19. april 2016

Erik Strand,
fylkesleder i Kystpartiet i Akershus
https://kystpartietakershus.net
Bilde: Kiwiev på Wikimedia Commons

 

Et innlegg Akershus-aviser ikke ville publisere

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 17.03.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

På vårt årsmøte 24. februar vedtok Kystpartiet i Akershus tre uttalelser som vi blant annet kunne sende til aviser i fylket. Den ene av de tre handlet om EØS og innvandring og kan leses her: https://kystpartietakershus.net/2016/02/28/bedre-innvandrin…olitikk-uten-eos/.

Fredag 26. februar postet jeg dette kortfattede innlegget på Østlandets Blads debattside på Internett. Jeg fulgte opp med å poste det samme innlegget på Romerikes Blads debattside en av de to påfølgende dagene.

Dagene gikk, og jeg fulgte med hver dag for å se om de to avisene hadde publisert mitt innlegg, noe jeg ikke kunne se at de hadde. Tirsdag 8. mars valgte jeg å sende et par e-poster til de to avisene og spørre om det var så at de to avisene ikke aktet å publisere mitt innlegg. E-postene sendte jeg til de to avisenes ansvarlige redaktører (henholdsvis martin.gray at oblad.no og magne.storedal at rb.no).

I dag, torsdag 17. mars, har jeg fremdeles ikke mottatt noe svar fra noen av de to avisene. Jeg har heller ikke sett Kystpartiet i Akershus’ uttalelse på trykk i noen av de to nettforaene. Derimot har en rekke andre innlegg blitt publisert siden 26-28. februar. Jeg går derfor ut fra at Østlandets Blad og Romerikes Blad ikke er interessert i å publisere mitt innlegg på vegne av Kystpartiet i Akershus. Jeg vil imidlertid kontakte avisene igjen og informere om dette innlegget, slik at de kan kommentere det dersom de ønsker det.

Det er viktig å merke seg at dette omhandler et innlegg postet på to avisers debattforum på Internett. Det dreier seg ikke om leserinnlegg til avisenes papirutgave. De to avisene kan følgelig ikke bruke som unnskyldning at spalteplassen er begrenset.

Det at to aviser i Akershus ikke ønsker å publisere innlegg fra Kystpartiet på sine internettsider, er imidlertid ikke to isolerte enkelttilfeller. I stadig større grad har norske aviser seg å være selektive når det gjelder hvilke innlegg de slipper til. Man finner flere eksempler samlet på http://www.fampo.info/media.html.

Bilde: GAD på Wikimedia Commons

Kystpartiet vil endre røkeloven

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 02.03.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

Etter at røkeloven trådte i kraft i 2004, har ansatte i restaurantbransjen fått et røkfritt arbeidsmiljø. Det er selvfølgelig bra. Loven har også vært til fordel for allergikere og andre som rett og slett trives best i røkfrie omgivelser. Loven har dessverre også en bakside. Når puber og barer melder om at de har mistet kunder etter at loven ble innført, betyr det at flere har blitt sittende passive hjemme.
Ved å tillate at restauranter har tilfredsstillende røkerom, kan vi ivareta røkelovens målsetning om et røkfritt arbeidsmiljø uten de negative virkningene loven har. Kystpartiet har programfestet at utesteder skal kunne ha tilfredsstillende, tempererte røkerom.

Kystpartiet I Akershus vedtok uttalelsen over på sitt årsmøte 24. februar.
Bilde: David40226543 på Wikimedia Commons

En stille skandale i Oslo-skolen

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 29.02.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

«Skolen hvor nesten alle lærerne sluttet» er overskriften på en artikkel publisert på nettstedet Radikal portal. I artikkelen kommer det frem at over 80 % av lærerne ved Uranienborg skole i Oslo har sluttet under nåværende rektor. Flere tidligere ansatte forteller om trakassering og kontroll som gjorde dem syke.

Hvis man leser artikkelen – og det vil jeg anbefale leserne å gjøre – ser man at artikkelforfatteren har gjort et solid journalistisk arbeide. Vi har med andre ord all grunn til å ta saken alvorlig.

Det er grunn til å tenke litt over hva som er det viktigste i denne saken. Det er ikke Uranienborg skole og forholdene der i seg selv. Det alvorligste i denne saken er at de som skulle foretatt seg noe lenger opp i systemet, ikke har grepet inn. Det gjelder ikke minst Utdanningsetaten i Oslo og dens leder Astrid Søgnen. Hva skal Osloskolen med en ledelse som ikke vil gjøre noe med forhold som de vi kan lese om i «Skolen hvor nesten alle lærerne sluttet»?

Et annet spørsmål å stille seg er: Hvor har media vært i denne saken?

Erik Strand

Bilde: Omar Hoftun på Wikimedia Commons