All posts by Kystpartiet Akershus

Skal EU behandle asylsøknadene?

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 23.04.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

en artikkel i VG 2. april kunne vi lese om et forslag EU for tiden vurderer. Det går ut på at det skal være EU og ikke medlemslandene som skal avgjøre søknader om asyl.

Regjeringen skal vurdere om Norge skal tilslutte seg en felles asylbehandling i EU. I denne artikkelen i Dagsavisen 18. april uttaler EU-minister Elisabeth Aspaker at det er for tidlig å spekulere i om dette betyr at vi gir fra oss myndighet.

En ordning hvor EU behandler søknader om asyl i Norge er prinsipielt betenkelig og kan få konsekvenser vi ikke ønsker. For å eksemplifisere hva en slik ordning kan føre til, kan vi gå ca. ti år tilbake i tid. En skandale i norsk byråkrati var den gang med på å prege nyhetsbildet. Det kom frem at Utlendingsdirektoratet (UDI) hadde ført en lovstridig praksis. Regelverk og instrukser ble tøyet slik at UDI førte en «liberal» praksis som var i strid med loven. Denne saken kan man bl.a. lese om i denne artikkelen.

La oss tenke oss at en slik praksis hadde foregått i et system hvor det var et organ innen EU som behandlet asylsøknader. Hvis det hadde kommet frem at dette EU-organet hadde behandlet asylsøknader i strid med lover og retningslinjer, kunne ikke en norsk statsråd uten videre fått avsatt de som førte denne praksisen. Vi kunne da ha befunnet oss i en situasjon hvor det ble innvilget asyl til et stort antall asylsøkere som strengt tatt ikke burde fått innvilget asyl, og hvor det det ville være svært vanskelig å endre denne praksisen.

Det er også en annen side ved et system hvor det overlates til EU å behandle asylsøknader – hva med asylsøkernes rettssikkerhet?

Erik Strand

Bilde: Wikimedia Commons

Advertisements

En utfordring til fylkestinget

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 19.04.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

De 43 fylkestingsrepresentantene i Akershus har nettopp mottatt en e-post fra Kystpartiet i Akershus. Vi gjengir innholdet i e-posten her:

Korrupsjon og maktmisbruk i Norge – hva fylkestinget kan gjøre

Korrupsjon og maktmisbruk har dessverre utviklet seg til å bli et omfattende og ytterst alvorlig samfunnsproblem i Norge. Dessverre har ikke media og politikere vist vilje til å rydde opp i forholdene.

Vedlagt finner fylkestingsrepresentantene i Akershus Kystpartiet i Akershus’ flyveblad. Dette flyvebladet tar for seg maktmisbruk i Norge og viser noe av omfanget. Det omtaler saksforhold som enkeltvis er alvorlige nok, men som først og fremst viser hvor alvorlig problemkompleks korrupsjon og maktmisbruk i Norge er, når man ser saksforholdene samlet.

Kystpartiet i Akershus har et konkret forslag til hvordan fylkestinget i Akershus kan gjøre noe mot korrupsjon og maktmisbruk i Norge. Ved å arrangere seminarer/åpne møter om dette temaet og invitere personer som har arbeidet seriøst mot korrupsjon og maktmisbruk i Norge, kan fylkestinget presentere saksforhold som dessverre er ukjent for befolkningen. Ved i tillegg å annonsere for et slikt arrangement kan fylkestinget i Akershus bidra til å gjøre det arbeidet media og politikere har forsømt grovt.

19. april 2016

Erik Strand,
fylkesleder i Kystpartiet i Akershus
https://kystpartietakershus.net
Bilde: Kiwiev på Wikimedia Commons

 

Et innlegg Akershus-aviser ikke ville publisere

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 17.03.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

På vårt årsmøte 24. februar vedtok Kystpartiet i Akershus tre uttalelser som vi blant annet kunne sende til aviser i fylket. Den ene av de tre handlet om EØS og innvandring og kan leses her: https://kystpartietakershus.net/2016/02/28/bedre-innvandrin…olitikk-uten-eos/.

Fredag 26. februar postet jeg dette kortfattede innlegget på Østlandets Blads debattside på Internett. Jeg fulgte opp med å poste det samme innlegget på Romerikes Blads debattside en av de to påfølgende dagene.

Dagene gikk, og jeg fulgte med hver dag for å se om de to avisene hadde publisert mitt innlegg, noe jeg ikke kunne se at de hadde. Tirsdag 8. mars valgte jeg å sende et par e-poster til de to avisene og spørre om det var så at de to avisene ikke aktet å publisere mitt innlegg. E-postene sendte jeg til de to avisenes ansvarlige redaktører (henholdsvis martin.gray at oblad.no og magne.storedal at rb.no).

I dag, torsdag 17. mars, har jeg fremdeles ikke mottatt noe svar fra noen av de to avisene. Jeg har heller ikke sett Kystpartiet i Akershus’ uttalelse på trykk i noen av de to nettforaene. Derimot har en rekke andre innlegg blitt publisert siden 26-28. februar. Jeg går derfor ut fra at Østlandets Blad og Romerikes Blad ikke er interessert i å publisere mitt innlegg på vegne av Kystpartiet i Akershus. Jeg vil imidlertid kontakte avisene igjen og informere om dette innlegget, slik at de kan kommentere det dersom de ønsker det.

Det er viktig å merke seg at dette omhandler et innlegg postet på to avisers debattforum på Internett. Det dreier seg ikke om leserinnlegg til avisenes papirutgave. De to avisene kan følgelig ikke bruke som unnskyldning at spalteplassen er begrenset.

Det at to aviser i Akershus ikke ønsker å publisere innlegg fra Kystpartiet på sine internettsider, er imidlertid ikke to isolerte enkelttilfeller. I stadig større grad har norske aviser seg å være selektive når det gjelder hvilke innlegg de slipper til. Man finner flere eksempler samlet på http://www.fampo.info/media.html.

Bilde: GAD på Wikimedia Commons

Kystpartiet vil endre røkeloven

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 02.03.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

Etter at røkeloven trådte i kraft i 2004, har ansatte i restaurantbransjen fått et røkfritt arbeidsmiljø. Det er selvfølgelig bra. Loven har også vært til fordel for allergikere og andre som rett og slett trives best i røkfrie omgivelser. Loven har dessverre også en bakside. Når puber og barer melder om at de har mistet kunder etter at loven ble innført, betyr det at flere har blitt sittende passive hjemme.
Ved å tillate at restauranter har tilfredsstillende røkerom, kan vi ivareta røkelovens målsetning om et røkfritt arbeidsmiljø uten de negative virkningene loven har. Kystpartiet har programfestet at utesteder skal kunne ha tilfredsstillende, tempererte røkerom.

Kystpartiet I Akershus vedtok uttalelsen over på sitt årsmøte 24. februar.
Bilde: David40226543 på Wikimedia Commons

En stille skandale i Oslo-skolen

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 29.02.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

«Skolen hvor nesten alle lærerne sluttet» er overskriften på en artikkel publisert på nettstedet Radikal portal. I artikkelen kommer det frem at over 80 % av lærerne ved Uranienborg skole i Oslo har sluttet under nåværende rektor. Flere tidligere ansatte forteller om trakassering og kontroll som gjorde dem syke.

Hvis man leser artikkelen – og det vil jeg anbefale leserne å gjøre – ser man at artikkelforfatteren har gjort et solid journalistisk arbeide. Vi har med andre ord all grunn til å ta saken alvorlig.

Det er grunn til å tenke litt over hva som er det viktigste i denne saken. Det er ikke Uranienborg skole og forholdene der i seg selv. Det alvorligste i denne saken er at de som skulle foretatt seg noe lenger opp i systemet, ikke har grepet inn. Det gjelder ikke minst Utdanningsetaten i Oslo og dens leder Astrid Søgnen. Hva skal Osloskolen med en ledelse som ikke vil gjøre noe med forhold som de vi kan lese om i «Skolen hvor nesten alle lærerne sluttet»?

Et annet spørsmål å stille seg er: Hvor har media vært i denne saken?

Erik Strand

Bilde: Omar Hoftun på Wikimedia Commons

Bedre innvandringspolitikk uten EØS

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 28.02.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

Som en følge av norsk medlemskap i EØS er det i dag fri arbeidsinnvandring fra EU-land. Kystpartiet er av flere grunner for å melde Norge ut av EØS. Her vil vi fokusere på den siden av saken som gjelder innvandring. Fri arbeidsinnvandring mellom land med vidt forskjellig økonomisk utgangspunkt vil gjerne føre til en strøm av mennesker til de rikeste landene. Innvandringen har først og fremst ført til befolkningsvekst i de delene av landet som fra før er tettest befolket. Slik sett bidrar EØS-avtalen og fri arbeidsinnvandring til en unødvendig økning i befolkningspresset i pressområdene.

Utenfor EØS vil vi stå friere til å utforme vår innvandringspolitikk. I stedet for fri arbeidsinnvandring fra EU-land kan vi i større grad gi midlertidig opphold til utenlandske arbeidstagere (i den grad vi trenger ekstra arbeidskraft). En slik politikk kan erstatte en strøm av mennesker til rike land med en strøm av kapital til fattige land.

Kystpartiet i Akershus vedtok uttalelsen over på sitt årsmøte 24. februar.

Se også dette innlegget fra Kystpartiets leder: http://www.kystpartiet.no/index.php/component/k2/item/65-overgangsordning-for-kroater

 

Bilde: Chell Hill på Wikimedia Commons

Informasjon om norsk rett må være gratis tilgjengelig

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 27.02.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

På nettstedet http://www.lovdata.no kan enhver med tilgang til Internett finne blant annet norske lover og forskrifter. Man kan også finne høyesterettsdommer som er mindre enn ca. fire måneder gamle. Derimot må man ha et forholdsvis dyrt abonnement for å kunne lese bl.a. dommer som er mere enn fire måneder gamle.

Høyesterettsavgjørelser inneholder viktig informasjon om hvordan norske lover skal forstås. Derfor bør de være gratis tilgjengelig for alle. Enkeltpersoner som befinner seg i en rettslig konflikt, og organisasjoner som har interesse av å kjenne til et spesielt rettsområde, bør enkelt kunne undersøke hva Høyesterett har uttalt. Kystpartiet i Akershus mener staten må sørge for at det finnes en gratis tilgjengelig internettportal som inneholder blant annet lover og forskrifter, høyesterettsavgjørelser og forarbeider til lovene.

På ett område kan en slik portal med fordel gå lenger enn dagens Lovdata. Forarbeider til lover (det vil si offentlige dokumenter som er blitt til som en del av utarbeidelsen av loven) gir viktig informasjon om hva lovgiver har ment med lovene. Av den grunn regnes forarbeider i norsk rett som en viktig rettskilde (en faktor som kan tas i betraktning når man skal avgjøre hva en rettsregel går ut på).

Mange nyere forarbeider finner man på regjeringens internettsider, men en god del eldre lovforarbeider finner man ikke engang hvis man har abonnement på Lovdata. Det gjelder bl.a. forarbeidene til lover som forvaltningsloven, avtaleloven og straffeloven av 1902 (opphevet). Staten bør også sørge for at slikt eldre materiale blir tilgjengelig på internett.

Bilde: Bjoertvedt på Wikimedia Commons