Kystpartiet ønsker et rent hav

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 08.10.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

Kystpartiet vil ha et generelt forbud mot dumping av gruveavfall i sjøen. Det er en skandale at Norge i dag er et av få land i verden som tillater slike utslipp. Løsmasser fra gruveutslipp spres lett med strømmen og truer livet i sjøen. Kystpartiet protesterer på det sterkeste mot planene om dumping av gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane og i Repparfjorden i Finnmark.

Denne uttalelsen ble vedtatt på Kystpartiets landsmøte 1-2. oktober 2016.

Bilde: Wikimedia Commons

Advertisements

Kystpartiets landsmøte 2016

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 02.10.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

Kystpartiet avholdt landsmøte 1-2 oktober 2016 på Gardermoen. Følgende hovedstyre ble valgt:

Leder: Per Roger Vikten, Nordland
Politisk nestleder: Wenche I. Sola, Rogaland
Sekretær: Erik Strand, Akershus
Styremedlem: Egil Fjellstad, Troms
Styremedlem: Geir Finne, Troms
Styremedlem: Berit Wiersholm, Vestfold
Styremedlem: Yngve Larsen, Nordland
Styremedlem: Harry Halleland, Rogaland
Styremedlem: Ahmed Warsame, Rogaland
Styremedlem: Ann Birgit Wærnes, Finnmark

  1. varamedlem: Kim Nyland, Møre og Romsdal
    2. varameldem: Odd Inge Storli, Vestfold
    3.varamedlem: Morten Wilhelmsen, Finnmark

Lederen for Kystpartiets Ungdom er i tillegg medlem av Hovedstyret. Leder for Kystpartiets Ungdom er i dag Solveig Wikstrand.

Et uønsket innlegg

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 10.09.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

Onsdag 7. september sendte jeg et åpent brev til kommunestyremedlemmene i Bærum og oppfordret lokalpolitikerne til å rydde opp i en lokal korrupsjonssak. I tillegg til samtlige kommunestryrerepresentanter i Bærum sendte jeg det til de vararepresentantene som stod oppført med e-post.

Siden det er alvorlige saksforhold jeg tar opp i det åpne brevet, ønsket jeg å spre det også andre steder enn på Kystpartiet i Akershus’ internettside og sosiale medier. En slik sak egner seg for diverse diskusjonsfora på Internett. Jeg skrev derfor et innlegg på forumet Freakforum. Basert på en halvferdig kladd og egen hukommelse gjengir jeg her sånn omtrent det jeg skrev:

På nettstedet RettsNorge finner man diverse artikler hvor Herman Berge påviser korrupsjon og maktmisbruk i Norge. Til tross for grundig påvisning har ikke norske medier tatt tak i disse forholdene.

Når ikke media vil ta tak i alvorlige forhold, må vi andre etter beste evne spre kjennskap til hva som foregår. Kystpartiet i Akershus har nettopp sendt et åpent brev til kommunsestyrerepresentantene i Bærum angående en sak hvor Herman Berge har avdekket lokal korrupsjon. 

Som man kan se innleder jeg det åpne brevet med å vise til hva som har foregått generelt av korrupsjon og maktmisbruk i Norge. Det kan derfor få betydning ut over det lokale hvorvidt kommunepolitikerne tar tak i denne saken eller ei.

Det gikk ikke mange sekunder før innlegget var borte. Jeg sendte så en e-post til Freakforum og spurte hvorfor innlegget ble slettet. Jeg skrev at jeg vanskelig kunne se at innlegget mitt var i strid med forumets regler. Fredag 9. september mottok jeg dette svaret fra Pål Rune Sørensen Tuv:

Heisann,

såvidt jeg kan se er dette bare reklame for noe du har skrevet en annen plass. Slik annonsering er ikke tillatt.
Til informasjon,
administrator
Javel? Det er i og for seg riktig at forumets regler nevner «Reklame (spam)» som et emne de ikke tillater. Å kategorisere mitt innlegg som reklame er vel mere tvilsomt. Innlegget tar opp et politisk tema (korrupsjon) og lenker til bakgrunnsinformasjon. Det nevner også hva fylkeslaget i et politisk parti har foretatt seg på området. Hvis det skal avvises som rekalme (spam), ja da er det lite rom for å opplyse om forhold som ikke tåler dagens lys.
Som bakgrunn kan man lese mere om innlegg som aviser og deres nettsider har refusert/slettet, her. Flere av innleggene er skrevet av tillitsvalgte i Kystpartiet.
Erik Strand

Åpent brev til kommunestyremedlemmene i Bærum

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 07.09.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her. Enkelte av lenkene i teksten er dessverre utdaterte.

Korrupsjon og maktmisbruk er et alvorlig problem i Norge, langt mere alvorlig enn hva vi får inntrykk av ved å følge norske medier eller den vanlige partipolitiske debatten. Kommunestyrerepresentantene finner en artikkel som kan tjene som en liten innføring i hvilke forhold vi står overfor i Norge, på Kystpartiet i Akershus’ nettside: https://kystpartietakershus.net/%20korrupsjon-og-maktmisbruk-i-norge/.

Som kommunestyremedlemmer i Bærum har dere muligheten til å bidra til arbeidet mot korrupsjon og maktmisbruk i Norge ved å handle lokalt. Juristen Herman Berge har på sitt nettsted RettsNorge (www.rettsnorge.com) publisert en rekke artikler hvor han dokumenterer offentlige lovbrudd. Flere av artiklene omhandler saksforhold hvor Berge har bistått en kvinne bosatt i Bærum. Jeg gjengir lenkene til disse artiklene under.

Advokatfirmaet Torkildsen AS anmeldt for prosessbedrag, falsk forklaring og utpressing
http://www.rettsnorge.com/artikler/2014/Mars/310314_Innledning_Anmeldelse_Torkildsen.htm

Rettsstaten Norge – en mafiastat
http://www.rettsnorge.com/artikler/2014/September/Norge_-_En_Mafiastat.htm

Eiendomsutvikling, korrupsjon og uttapping
Belyst ved byggesak i Bærum

http://www.rettsnorge.com/artikler/2016/April/26041616_Eiendomsutvikling_korrupsjon_og_Uttapping.htm

Jeg vil her konsentrere meg om den sistnevnte artikkelen. Her dokumenterer Herman Berge at Bærum kommune har latt en utbygger oppføre garasjeanlegg i strid med reguleringsplanen. Med dette har de vernehensyn som ligger til grunn for reguleringsplanen, ulovlig blitt satt til side. Som det kommer frem av artikkelen, har saken gått utover naboer, blant annet ved at de for en periode har vært uten vanlig adkomst til sin eiendom.

Kystpartiet i Akershus vil be Bærum kommunestyre om å sørge for at kommunen gjør alt det som er nødvendig for å rydde opp i denne saken. Som kommunens øverste organ har kommunestyret et viktig ansvar for å sørge for at administrasjonen ikke kan fortsette å ture frem med ulovlig saksbehandling i det stille. De tre artiklene på RettsNorge viser også tydelig at det å få gjort noe med de forholdene det er snakk om, kan få betydning langt ut over den ene byggesaken.

Med vennlig hilsen
Erik Strand
fylkesleder i Kystpartiet i Akershus
https://kystpartietakershus.net/
Bilde: Wikimedia Commons

Stopp våpensalg til Saudi-Arabia

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 15.06.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

26. april i år vedtok Stortinget fortsatt salg av militært materiell til Saudi-Arabia. Vedtaket fikk støtte fra samtlige stortingspartier unntagen SV og MDG. Saudi-Arabia er et notorisk undertrykkende diktatur som fører en folkerettsstridig krig mot Jemen.

Kystpartiet i Akershus mener det bør være en selvfølge at Norge ikke selger militært materiell til den type regimer Saudi-Arabia representerer.

Målstyring – et prinsipp norsk skole bør gå bort fra

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 08.05.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

De senere årene har norsk skole vært ledet etter et ledelsesprinsipp som kalles målstyring. Kystpartiet i Akershus mener at denne formen for ledelse har virket på en uheldig måte i skolen. Vi vil derfor at norsk skole skal gå bort fra målstyring som styringsform.

De fleste vil antagelig være enig i at offentlig virksomhet skal ta sikte på å oppnå mål som er positive. Problemet med målstyring er imidlertid at det i praksis lett blir til at man konsentrerer seg om det som lett kan måles. Tester som for eksempel PISA-testen måler elevenes ferdigheter i lesing, regning og naturfag. Derimot vil en slik test vanskelig fange opp for eksempel elevers ferdigheter til å skrive en lengre tekst.

I enkelte kommuner hvor målstyring har vært mere rendyrket enn i andre kommuner, har man sett uheldige utslag. Som et eksempel har vi dette sitatet fra Klassekampen 21. mars i år:

«Da Kristin Ask fikk den første skriftlige halvårsevalueringen på skolen til sin åtte år gamle datter, regnet hun med at den skulle si noe om hvordan datteren er som elev. Om hun er rotete, pratsom eller nysgjerrig, hvordan hun er sammen med andre. I stedet fikk hun en liste med fjorten punkter: «Kan eleven forskjellen på bartrær og løvtrær?» «Kan eleven nevne fire husdyr?»

Ikke fordi læreren gjorde noe galt, understreker Ask, men fordi det er slik skolen er blitt.»

Eksemplet over (og andre eksempler) har mere karakter av å være en karikatur på målstyring enn noe som er en nødvendig følge av å velge denne formen for styringsform. Det kan allikevel tjene som eksempel på en skole som har gått for langt i å legge vekt på det som lett kan måles og settes tall på i skolen.

Hvis man er interessert i mere bakgrunnsstoff fra noen som er kritiske til målstyring, kan man gå inn på http://motmaalstyring.org/

Bilde: Omar Hoftun på Wikimedia Commons

Skal EU behandle asylsøknadene?

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 23.04.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

en artikkel i VG 2. april kunne vi lese om et forslag EU for tiden vurderer. Det går ut på at det skal være EU og ikke medlemslandene som skal avgjøre søknader om asyl.

Regjeringen skal vurdere om Norge skal tilslutte seg en felles asylbehandling i EU. I denne artikkelen i Dagsavisen 18. april uttaler EU-minister Elisabeth Aspaker at det er for tidlig å spekulere i om dette betyr at vi gir fra oss myndighet.

En ordning hvor EU behandler søknader om asyl i Norge er prinsipielt betenkelig og kan få konsekvenser vi ikke ønsker. For å eksemplifisere hva en slik ordning kan føre til, kan vi gå ca. ti år tilbake i tid. En skandale i norsk byråkrati var den gang med på å prege nyhetsbildet. Det kom frem at Utlendingsdirektoratet (UDI) hadde ført en lovstridig praksis. Regelverk og instrukser ble tøyet slik at UDI førte en «liberal» praksis som var i strid med loven. Denne saken kan man bl.a. lese om i denne artikkelen.

La oss tenke oss at en slik praksis hadde foregått i et system hvor det var et organ innen EU som behandlet asylsøknader. Hvis det hadde kommet frem at dette EU-organet hadde behandlet asylsøknader i strid med lover og retningslinjer, kunne ikke en norsk statsråd uten videre fått avsatt de som førte denne praksisen. Vi kunne da ha befunnet oss i en situasjon hvor det ble innvilget asyl til et stort antall asylsøkere som strengt tatt ikke burde fått innvilget asyl, og hvor det det ville være svært vanskelig å endre denne praksisen.

Det er også en annen side ved et system hvor det overlates til EU å behandle asylsøknader – hva med asylsøkernes rettssikkerhet?

Erik Strand

Bilde: Wikimedia Commons