Bedre innvandringspolitikk uten EØS

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 28.02.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

Som en følge av norsk medlemskap i EØS er det i dag fri arbeidsinnvandring fra EU-land. Kystpartiet er av flere grunner for å melde Norge ut av EØS. Her vil vi fokusere på den siden av saken som gjelder innvandring. Fri arbeidsinnvandring mellom land med vidt forskjellig økonomisk utgangspunkt vil gjerne føre til en strøm av mennesker til de rikeste landene. Innvandringen har først og fremst ført til befolkningsvekst i de delene av landet som fra før er tettest befolket. Slik sett bidrar EØS-avtalen og fri arbeidsinnvandring til en unødvendig økning i befolkningspresset i pressområdene.

Utenfor EØS vil vi stå friere til å utforme vår innvandringspolitikk. I stedet for fri arbeidsinnvandring fra EU-land kan vi i større grad gi midlertidig opphold til utenlandske arbeidstagere (i den grad vi trenger ekstra arbeidskraft). En slik politikk kan erstatte en strøm av mennesker til rike land med en strøm av kapital til fattige land.

Kystpartiet i Akershus vedtok uttalelsen over på sitt årsmøte 24. februar.

Se også dette innlegget fra Kystpartiets leder: http://www.kystpartiet.no/index.php/component/k2/item/65-overgangsordning-for-kroater

 

Bilde: Chell Hill på Wikimedia Commons

Informasjon om norsk rett må være gratis tilgjengelig

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 27.02.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

På nettstedet http://www.lovdata.no kan enhver med tilgang til Internett finne blant annet norske lover og forskrifter. Man kan også finne høyesterettsdommer som er mindre enn ca. fire måneder gamle. Derimot må man ha et forholdsvis dyrt abonnement for å kunne lese bl.a. dommer som er mere enn fire måneder gamle.

Høyesterettsavgjørelser inneholder viktig informasjon om hvordan norske lover skal forstås. Derfor bør de være gratis tilgjengelig for alle. Enkeltpersoner som befinner seg i en rettslig konflikt, og organisasjoner som har interesse av å kjenne til et spesielt rettsområde, bør enkelt kunne undersøke hva Høyesterett har uttalt. Kystpartiet i Akershus mener staten må sørge for at det finnes en gratis tilgjengelig internettportal som inneholder blant annet lover og forskrifter, høyesterettsavgjørelser og forarbeider til lovene.

På ett område kan en slik portal med fordel gå lenger enn dagens Lovdata. Forarbeider til lover (det vil si offentlige dokumenter som er blitt til som en del av utarbeidelsen av loven) gir viktig informasjon om hva lovgiver har ment med lovene. Av den grunn regnes forarbeider i norsk rett som en viktig rettskilde (en faktor som kan tas i betraktning når man skal avgjøre hva en rettsregel går ut på).

Mange nyere forarbeider finner man på regjeringens internettsider, men en god del eldre lovforarbeider finner man ikke engang hvis man har abonnement på Lovdata. Det gjelder bl.a. forarbeidene til lover som forvaltningsloven, avtaleloven og straffeloven av 1902 (opphevet). Staten bør også sørge for at slikt eldre materiale blir tilgjengelig på internett.

Bilde: Bjoertvedt på Wikimedia Commons

Kystpartiet i Akershus gjenopprettet

Dette er en artikkel som opprinnelig ble publisert på det som var Kystpartiet i Akershus’ internettside 25.02.16, og som vi har tatt vare på for ettertiden her.

 

I går, 24. februar, avholdt Kystpartiet sitt årsmøte i Kommunegården i Sandvika. Årsmøtet var i realiteten et stiftelsesmøte; forut for årsmøtet var det ikke noe fylkeslag i Akershus.

Følgende styre ble valgt:

Fylkesleder: Erik Strand
Nestleder: Trond Jansen
Kasserer: Morten Wethe
Styremedlem: Terje Røberg
Styremedlem: Sergej Munkvold

Bilde: Kjetil Ree på Wikimedia Commons